Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.4: TE-679_2020_Polák Tomáš_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 45
TE-679_2020, Polák Tomáš, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1