Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.5: TE-680_2020_Jakab Zsolt_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 46
TE-680_2020, Jakab Zsolt, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1