Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.6: TE-686_2020_Kočkovičová Lucia_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 47
TE-686_2020, Kočkovičová Lucia, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1