Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.7: TE-682_2020 Terézia Bereczová_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 48
TE-682_2020, Bereczová Terézia, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1