Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.9: TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_predaj

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 50
TE-760_2020, Alžbeta Paulisová, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1