Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.11: TE-762_2020_Nagy Peter_predaj

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 52
TE-762_2020, Nagy Peter, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1