Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.13: TE-764_2020_Ervin Paulis_predaj

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 54
TE-764_2020, Ervin Paulis, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1