Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.14: TE-759_2020_László Marosi_predaj

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 55
TE-759_2020, László Marosi, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1