Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.15: TE-665_2020 Šimon-predaj pozemku

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 56
TE-665_2020, Šimon Peter, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1