Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.16: TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 57
TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku (PN - MJ Bujna)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1