Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.16: TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 58
TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku (Alternatíva 2)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0