Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.17: TE-766_2020_Bajza_predaj pozemkov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 59
TE-766_2020, Bajza, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1