Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.18: TE-765_2020_OVS_býv. ATEX

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 60
TE-765_2020, OVS (býv. ATEX)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0