Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.20: TE-767_2020_Letné sezónne terasy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 61
TE-767_2020, Letné sezónne terasy
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0