Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.21: TE-774_2020_Varga Z_predaj pozemkov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 62
TE-774_2020, Varga Zoltán, predaj pozemku (PN - MJ Molnár)
Schválené Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0