Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.22: TE-776_2020_Europa Capital_výpožička

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 64
TE-776_2020, Europa Capital, výpožička pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0