Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.23: TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 66
TE-693_2020, DINIX, s.r.o., vecné bremeno (Podľa žiadosti - Kérvény szerint)
Zamietnuté Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 3