Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.24: TE-694_2020_ZSD-ZBZOVB

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 67
TE-694_2020, ZSD, budúca zmluve o vecnom bremene
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1