Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.25: TE-696_2020_ZSD-ZBKZ_p.č.11797-14

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 68
TE-696_2020, ZSD-ZBKZ, p.č. 11797-14
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 3