Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 20: TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 71
TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 2