Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie 811/2020: Uznesenie k návrhu overovateľov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
- Dávid Kovács,
- Mgr. Csilla Szabó.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0