Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie 812/2020: Uznesenie k návrhu programu 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 25. júna 2020 v
nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky
3. Správa o plnení uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
5. Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska Béni Egressy za rok 2019
6. Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za
rok 2019
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019
8. Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 - COM-MÉDIA, spol. s r.o.
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno
10. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna RO
11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
12. Návrh na schválenie VZN mesta Komárno číslo…./2020 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel
13. Návrh VZN mesta Komárno č. …/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
14. Žiadosti a návrhy na úseku školstva
15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
16. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno
17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
18. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS
19. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019
20. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
21. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020
22. Rôzne
23. Záver

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0