Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 813/2020: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 21. mája 2009 a uznesenia č. 1811/2018 z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ruší
uznesenie č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 21. mája
2009 a uznesenie č. 1811/2018 z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 10. mája 2018 k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej
miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne dňom
30.06.2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0