Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 814/2020: Uznesenie k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
s účinnosťou od 1. júla 2020
schvaľuje
1. dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne nasledovne:
- doba uzavretia manželstva v úradne určenej obradnej miestnosti alebo mimo úradne
určenej miestnosti v každý deň (okrem dní uvedených v bode 3. tohto uznesenia)
v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod,
2. úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
(obradná miestnosť) nasledovne:
- Obradná miestnosť na I. poschodí Mestského úradu Komárno, na adrese Nám. gen.
Klapku 1, 945 01 Komárno,
3. sobáše sa nevykonávajú v týchto dňoch: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný
pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 31. október, 1.
november, 17. november, 24. december, 25. december, 26. december,
4. na základe povolenia Matričného úradu v Komárne možnosť uzatvárania sobášov aj
mimo doby, určenej týmto uznesením.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0