Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 815/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. mája 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 21. mája 2020 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020 z dôvodu pandémie
ochorenia COVID- 19,
B/ schvaľuje
1. opatrenia
a) obratom zúčtovať poskytnuté jednorazové účelové dotácie na šport a kultúru,
poskytnuté mestom a tieto nevyčerpané dotácie vrátiť späť do rozpočtu mesta,
b) zníženie celoročnej schválenej dotácie na šport o 95 000,00 eur pri organizáciách
rovnomerne vo výške 33%, ktoré mali schválenú dotáciu nad 2 000,00 eur za rok
2020,
c) zníženie celoročnej schválenej dotácie na kultúru o 35 000,00 eur,
d) poskytnutie úľavy vo výške 33% na dobu 3 mesiacov, z nájomného za nebytové
priestory osobám, ktorých podnikanie bolo zasiahnuté v dôsledku pandémie
ochorenia COVID 19, na základe podania žiadosti a objektívneho posúdenia. Pri
vzájomnom zápočte investícií do majetku mesta a nájomného nebude možné
požiadať o zníženie,
e) pozastavenie realizácie UMZ č. 618/2020 - investície z vlastných zdrojov,
f) pozastavenie realizácie UMZ č. 619/2020 - výdavky z rezervy poslancov,
g) pozastavenie realizácie UMZ č. 621/2020 - obnova športových zariadení v meste
Komárno, okrem nasledovných položiek:
1) Futbalové ihrisko v MČ Nová stráž, vo výške 25 000,00 eur
2) Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove, vo výške 17 000,00 eur
3) Ul. Slobody – pri Žihadielku – budova a ihrisko, vo výške 52 000,00 eur
4) Futbalové ihrisko ZŠ na Ul. práce, vo výške 20 000,00 eur
5) Futbalové ihrisko ZŠ Komenského, vo výške 15 000,00 eur

2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 nasledovne:
a) povolené viazanie bežných príjmov, povolené prekročenie príjmových
finančných operácií, povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov
nasledovne:
1. zníženie bežných príjmov, položka 111 003 – výnos z dane z príjmu FO ,
o sumu 352 500,00 eur,
2. zníženie bežných výdavkov, program 5.4., odd. 08, položka 635 – oprava
historickej budovy Župný dom IV. etapa, o sumu 195 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.9, odd. 08, položka 600 – výdavky
na Komárňanské dni, o sumu 27 500,00 eur,
4. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu športu, o sumu 95 000,00 eur,
5. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu kultúry, o sumu 35 000,00 eur,
6. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001, prevod
z rezervného fondu o sumu 10 000,00 eur,
7. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 10 000,00 eur,
b) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov, program 5.12, odd. 08, položka 642 dotácia
pre miestny odbor Matice Slovenskej, o sumu 5 000,00 eur,
2. zníženie bežných výdavkov, program 5.14, odd. 08, položka 642 dotácia
pre Csemadok – miestnu organizáciu, o sumu 5 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.8, odd. 04, položka 642 dotácia na
rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, o sumu 10 000,00 eur,
4. zníženie bežných výdavkov, program 4.1., odd. 05.4., položka 642 dotácia
na rozvoj a ochranu životného prostredia, o sumu 10 000,00 eur,
5. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 30 000,00 eur,

C/ žiada
Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu B/1,
2. zabezpečovať opatrenia v zmysle bodu B1/ e) f) g) týkajúcich sa výdavkov, ktorých
realizácia nebola zahájená, alebo nie sú zmluvne zabezpečené na obdobie
vyhláseného mimoriadneho stavu v dôsledku pandémie COVID 19,
3. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /2 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
4. prijímať opatrenia s cieľom čo najskoršieho prejavenia sa zvýšenia príjmov a zníženia
výdavkov mesta,
5. v prípadoch potreby zmeniť rozpočet mesta v nadväznosti na bod C/ 4 využiť všetky
možnosti na docielenie schválenia daných návrhov,
6. v prípade keď sa preukáže, že krytie rozpočtovaných výdavkov je ohrozené neplnením
rozpočtovaných príjmov, alebo sa môže očakávať narušenie vyrovnanosti rozpočtu,
prijať opatrenia v súlade s platnými Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami
mesta Komárno.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0