Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Uznesenie 817/2020: Uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1. informatívnu správu o kontrole č. 02/2020, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania
povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
u zamestnávateľov, škôl správnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Komárno,
2. informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu17.06.2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0