Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 100/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje :

Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslanci Prieložný, Murín

Overovateľov zápisnice: poslanec Kunst a poslanec Němec  

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0