Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 5: TE-738 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie 818/2020: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2019 príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho, Hradná 1 945 01 Komárno, IČO: 00059994

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska za rok 2019, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok hospodárenia
ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2019,
B/ schvaľuje
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Mestské
kultúrne stredisko za rok 2019,
2. rozpočtové hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok
2019 vo výške 1 591,47 eur v členení,
- rozpočtové príjmy 491 233,35 eur
- rozpočtové výdavky 489 641,88 eur
rozdiel príjmov a výdavkov 1 591,47 eur
3. výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko za rok 2019, strata vo výške 8 554,04 eur,
výnosy 440 507,91 eur
náklady 431 953,87 eur
výsledok hospodárenia - 8 554,04 eur
4. použitie rezervného fondu vo výške 1 858,22 eur na vysporiadanie časti záporného
výsledku hospodárenia,
(riadna účtovná závierka príspevkovej organizácie k 31.12.2019 tvorí prílohu
uznesenia)
C/ žiada
Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie
zabezpečiť zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia, strata vo výške 8 554,04 eur,
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zaúčtovať
použitie rezervného fondu vo výške 1 858,22 eur na vysporiadanie časti záporného
výsledku hospodárenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0