Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 6: TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie 819/2020: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2019 príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, Hradná 1 945 01 Komárno, IČO: 44191758

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za
rok 2019, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok hospodárenia ako rozdiel
nákladov a výnosov za rok 2019, audítorskú správu
B/ schvaľuje
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS za rok 2019
2. prebytkové rozpočtové hospodárenie príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
za rok 2019 vo výške 22 120,51 eur
rozpočtové príjmy 2 803 099,08 eur
rozpočtové výdavky 2 780 978,57 eur
rozdiel príjmov a výdavkov 22 120,51 eur
rozdiel príjmov a výdavkov
(bez finančných operácií) 20 806,39 eur
3. výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS za rok 2019 vo výške 88 233,55 eur
výnosy 2 615 930,76 eur
náklady 2 527 697,21 eur
výsledok hospodárenia 88 233,55 eur
(riadna účtovná závierka príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS k 31.12.2019,
hodnotiaca správa a správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky
spoločnosťou GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava tvorí prílohu
uznesenia)
C/ žiada
Ing. Bohumíra Kóňu, povereného riaditeľa príspevkovej organizácie
zabezpečiť zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 88 233,55
eur podľa bodu B/3 na účet 421 – Rezervný fond.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0