Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 7: TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie 820/2020: Uznesenie k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2019 spoločnosti CALOR, s r.o., Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok
2019, účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019, správu dozornej rady
spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019, audítorskú správu,
B/ schvaľuje
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019,
2. výsledok hospodárenia za rok 2019, stratu vo výške -23 462,00 eur zaúčtovať na
ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov,
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok
2019, riadna účtovná závierka mikro účtovnej jednotky CALOR, s.r.o. za rok 2019,
správa dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 a správa nezávislého
audítora GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava o overení
správnosti účtovnej závierky za rok 2019 tvorí prílohu uznesenia),
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta Komárno
zastupovať mesto Komárno ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CALOR,
s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti CALOR, s.r.o. a prerokovať a schváliť
účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0