Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 8: TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie 821/2020: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Nám. generála Klapku 1, IČO 36 522 309 za rok 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019,
2. Riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019,
3. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o. vo výške - 2 113,00 eur,
4. Správu dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019
k hospodáreniu spoločnosti za rok 2019,
B/ schvaľuje
1. riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s.r.o. Nám. gen. Klapku
1, 945 01 Komárno, IČO:36522309 za rok 2019, ktorá tvorí prílohu tohto
uznesenia,
2. výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. strata vo výške
2 113,00 eur, ktorá bude zaúčtovaná na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata
minulých rokov,
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o
za rok 2019, riadna účtovná závierka malej účtovnej jednotky COM-MÉDIA, spol.
s.r.o za rok 2019, správa dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o za rok
2019 a správa nezávislého audítora GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01
Rožňava o overení správnosti účtovnej závierky za rok 2019 tvorí prílohu uznesenia)
C/ žiada
Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno
zastupovať mesto Komárno ako jediného akcionára obchodnej spoločnosti COMMÉDIA,
spol. s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
a prerokovať a schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 v súlade s bodom A/
a B/ tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0