Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 2: Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.

Uznesenie 101/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín 

schvaľuje

Žiada

Termín: september 2020

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0