Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 9: TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie 822/2020: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. vyhodnotenie hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno za rok 2019, správu audítora, výsledok rozpočtového
hospodárenia a výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2019,
2. správu nezávislého audítora,
B/ schvaľuje
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno za rok 2019,
2. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Komárno za rok 2019 nasledovne:
- rozpočtované príjmy 1 626 773,59 eur
- rozpočtované výdavky 1 626 631,16 eur
- rozdiel príjmov a výdavkov +142,43 eur
3. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2019 nasledovne:
- výnosy 2 188 594,06 eur
- náklady 2 180 564,97 eur
- výsledok hospodárenia + 8. 029,09 eur
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia).

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0