Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 10: TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása

Uznesenie 823/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

A/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489, povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov nasledovne:
1) zvýšenie ostatných príjmov RO položka 292 012, zdroj 72j – príjmy z dobropisov
o sumu 1 593,00 eur
2) zvýšenie bežných výdavkov položka 632 002, zdroj 72j – Vodné, stočné
o sumu 1 593,00 eur
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020
C/ žiada
PhDr. Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov
Komárno na rok 2020 v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0