Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.2: TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 – „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – „Információbiztonsági szolgáltatások auditja”

Uznesenie 824/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu o realizácii služby „Dodanie auditu informačnej bezpečnosti“.
B/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 26 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1, položka 637 005 – výdavky na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, o sumu 26 000,00 eur,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0