Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.3: TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele)

Uznesenie 825/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu k nákupu traktorovej kosačky, krovinorezov a prijatia sezónnych
pracovníkov,
B/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 8.6.2., odd.06., položka 635 – údržba
budov, o sumu 13 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.2., odd. 06., položka 633 – nákup 2 ks
krovinorezu, o sumu 1 600,00 eur,
3) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.2., odd. 06., položka 637 – dohody
o vykonaní práce a položka 620 - odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, o
sumu 7 080,00 eur ,
4) zvýšenie výdavkových finančných operácií, program 3.2., odd. 06., položka 824 –
splátka leasingu na nákup traktorovej kosačky, o sumu 4 320,00 eur
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0