Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020.

Uznesenie 103/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1  na rok  2020  bez výhrad. 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: Drobniak

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0