Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.4: TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia

Uznesenie 826/2020: Uznesenie k poslaneckému návrhu Pétera Korpása

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
žiada
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno
o prešetrenie podania daňových nedoplatkov na exekúciu exekútorom vymenovaným v
materiáli TE-757/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020-Exekučná amnestia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0