Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.4: TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia

Uznesenie 827/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu k Návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020 - Exekučná amnestia,
B/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 41 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1, položka 637 012 – poplatky za
exekučnú amnestiu, o sumu 41 000,00 eur,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0