Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 5: Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom reštaurácie v priestoroch Domu kultúry Devín spoločnosti ZV Consulting s.r.o ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 104/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje  predĺženie nájmu priestorov reštaurácie nachádzajúcej sa v DK Devín na Rytierskej ul. č. 2, o rozlohe 103,96 m2 spoločnosti ZV Consulting s.r.o ako prípad hodný osobitého zreteľa na dobu 5 rokov.

Termín: do 30.06.2020

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0