Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.5: TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 – účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – célirányos juttatás a COMORRA SERVIS -nek

Uznesenie 828/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 Poskytnutie účelového kapitálového príspevku pre COMORRA SERVIS

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
žiadosť príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o poskytnutie účelového
kapitálového príspevku pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na rok 2020
na dofinancovanie vybudovania požičovne člnov na mŕtvom ramene Váhu –
vybudovanie vyväzovacieho prístaviska a dodávka sociálno – hygienických
kontajnerov,
B/ schvaľuje
zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020, povolené prekročenie
kapitálových príjmov a povolené prekročenie kapitálových výdavkov nasledovne:
1. zvýšenie kapitálových príjmov, položka 239 002 - Vratka nevyčerpaného
účelového kapitálového príspevku poskytnutého na dofinancovanie vybudovania
požičovne člnov na mŕtvom ramene Váhu od príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS o sumu 6 500,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, položka 721 001 – Účelový
kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS, o sumu 6
500,00 eur na dofinancovanie vybudovania požičovne člnov na mŕtvom ramene
Váhu – vybudovanie vyväzovacieho prístaviska a dodávka sociálno –
hygienických kontajnerov,
3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020, na
strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o sumu 6 500,00 eur
ako účelový príspevok z rozpočtu mesta Komárna na dofinancovanie
vybudovania požičovne člnov na mŕtvom ramene Váhu – vybudovanie
vyväzovacieho prístaviska a dodávka sociálno – hygienických kontajnerov,
C/ žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmeny v programovom rozpočte mesta Komárna na rok 2020
v zmysle bodov B/1. a B/2,
2. Ing. Bohumíra Kóňu, povereného riadením príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS
premietnuť zmeny v rozpočte príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na
rok 2020 v zmysle bodu B/3. tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0