Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.6: TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására

Uznesenie 829/2020: Uznesenie k návrhu na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu o stave prípravy a realizovania výstavby multifunčného detského ihriska
v rámci projektu Cezhraničný turistický park (CULTPLAY), vo výzve Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra,
špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti,
B/ schvaľuje
1. zmenu podmienok preklenovacieho úveru – Zmluvy o splátkovom úvere č.
3005/18/022 zo dňa 24.05.2018 a Dodatku č. 1 zo dňa 05.11.2018 a Dodatku č. 2 zo
dňa 26.09.2019 a to v nasledovných položkách:
· Zmena konečného termínu čerpania : z 31.07.2020 na 31.12.2020
· Zmena konečnej splatnosti úveru: z 30.12.2020 na 30.06.2021
2. zmenu termínu čerpania a splácania investičného úveru,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
podpísať Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 3005/18/022 zo dňa 24.05.2018 a Dodatku č.
1 zo dňa 05.11.2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.09.2019.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0