Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 6: Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom záhrad na parc. č. 1663/3 pre Mgr. Martina Galáta a Júliusa Galáta, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 105/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

schvaľuje

nové nájomné zmluvy k záhradám na rozdelenej parc. č. 1666/3 ako prípad hodný osobitého zreteľa:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

Nájomné za rok

Obdobie nájmu do

1

Mgr. Martin Galát

1666/3 – diel č.1

700 m2

350,00 €

31.12.2024

2

Július Galát

1666/3 -- diel č.2

393 m2

196,50 €

31.12.2024

 

S nájomcom Mgr. Martinom Galátom bude ukončená v súčasnosti platná nájomná zmluva a zároveň budú uzatvorené nové nájomné zmluvy s nájomným v súlade VZN č. 3/2016.

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie nových nájomných zmlúv.

Termín: do 31.7.2020

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0