Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.7: TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben

Uznesenie 830/2020: Uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísaných primátorom mesta Komárno v roku 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 1 až 10/2020 a 24 až 41/2020 podpísané primátorom mesta
Komárno v roku 2020 za obdobie január až máj 2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0