Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 7: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. E-KN 2085/1 pre Petra Kvintu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 106/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

schvaľuje

novú nájomnú zmluvu k záhrade na časti parc. č. E-KN 2085/1 ako prípad hodný osobitého zreteľa:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

Nájomné za rok

Obdobie nájmu do

1

Peter Kvinta

E-KN 2085/1, diel č. 1

130 m2

130 €

31.7.2025

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Termín: do 31.7.2020

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0