Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.1: TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre

Uznesenie 831/2020: Uznesenie k návrhu rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu Školskej jedálne pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR školské jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno sú delimitované a odovzdané do správy
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, a účinnosťou od 1. júla
2020 budú vydané nové zriaďovacie listiny základným školám v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno,
B/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 a rozpočtu školských
jedální pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, presunom
rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
Program 6.1.4 – Zariadenia školského stravovania o finančné prostriedky vo výške
344 216,00 eur, kód zdroja 41, a zníženie Programového rozpočtu mesta Komárno
na rok 2020, Program 6.4 – Školské jedálne o finančné prostriedky zo ŠR vo výške
255 000,00 eur, kód zdroja 111,
2. rozpočet Školskej jedálne, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako súčasť Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Komárom na strane bežných výdavkov na rok 2020 vo výške 187 614,00 eur (z toho
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 75 000,00 eur a finančné prostriedky
zriaďovateľa z rozpočtu mesta Komárno vo výške 112 614,00 eur),
3. rozpočet Školskej jedálne, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy
Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane bežných výdavkov
na rok 2020 vo výške 152 833,00 eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške
65 000,00 eur a finančné prostriedky zriaďovateľa z rozpočtu mesta Komárno vo
výške 87 833,00 eur),
4. rozpočet Školskej jedálne, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť Základnej školy Móra
Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2,
Komárno – Komárom na strane bežných výdavkov na rok 2020 vo výške 90 270,00
eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 40 000,00 eur a finančné
prostriedky zriaďovateľa z rozpočtu mesta Komárno vo výške 50 270,00 eur),
5. rozpočet Školskej jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy,
Ul. pohraničná 9, Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2020 vo výške
80 703,00 eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 35 000,00 eur
a finančné prostriedky zriaďovateľa z rozpočtu mesta Komárno vo výške 45 703,00
eur),

6. rozpočet Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno – Komárom na
strane bežných výdavkov na rok 2020 vo výške 97 352,00 eur (z toho dotácia zo
štátneho rozpočtu vo výške 40 000,00 eur a finančné prostriedky zriaďovateľa
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 57 352,00 eur),
7. zmenu rozpočtu Školskej jedálne, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej
školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2020, zníženie bežných výdavkov z
finančných prostriedkov zriaďovateľa, o sumu 9 556,00 eur,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a
žiada
riaditeľov (-iek) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 a do rozpočtu základných škôl na rok 2020,
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0