Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 8: Návrh na určenie podmienok verejných obchodných súťaží č. 3/2020 a 4 /2020 na nájom častí nebytových priestorov budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín.

Uznesenie 107/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

a) s c h v a ľ u j e

podmienky pre vyhlásenie obchodných verejných súťaží č. 3/2020 a 4/2020 na nájom častí objektu o výmere 54 m2 a 104,7 m2 v budove so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postaveného  na  pozemku  parc. č.1029/1 v k.ú. Devín.

                                                                    VOS č. 3/2020

1. Predmetom verejnej obchodnej súťaže je nájom časti objektu v budove so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej  na  pozemku  parc. č. 1029/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1 a 27 pre k. ú. Devín, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín, a to nebytových priestorov vo výmere 54 m2 ďalej aj ako „predmet nájmu“. Vyznačenie časti objektu viď príloha č. 1.

2. Doba nájmu

Nájom bude uzatvorený do 31.07.2023.      

3. Účel nájmu

Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť: 

3.1 služby – napr. stolárska dielňa, manikúra, čistiareň atď.

Podmienkou je, že subjekt musí poskytovať služby verejnosti v jasne stanovených otváracích hodinách minimálne 3 dni v týždni po minimálne 5 hodín denne.

4. Obhliadka priestorov

Prístup k priestorom za účelom obhliadky je možné dohodnúť:

Meno: Ing. Martina Škárová

skarova@devin.sk

0903/780783

02/60202511

5. Minimálna výška nájomného 

Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za predmet nájmu za m2 a rok, ktorá nesmie byť nižšia ako výška nájomného stanovená VZN č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy mestskej časti  Bratislava–Devín,  ktorá je v závislosti od účelu nájmu nasledovná: 

 

Priestory pre služby v prospech občanov obce

17,00 € / 1 m2 / 1 rok

V uvedených minimálnych cenách za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto  bude budúci nájomca uhrádzať priamo dodávateľom týchto služieb.  

6. Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov

V prípade, že sa súťaže zúčastnia, len súťažiaci, ktorí majú záujem len o  nebytové priestory , ktoré sú predmetom VOS č. 3, víťazná ponuka bude tá ponuka, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú celkovú cenu ročného nájmu za predmet nájmu. 

Celková cena ročného nájmu sa vypočíta ako súčet cien  ročného nájmu za nebytové priestory (vypočítaný ako násobok výmery nebytových priestorov a jednotkovej ceny za prenájom 1 m2 nebytových priestorov) 

V prípade, že sa do súťaže zapoja aj súťažiaci, ktorí majú zároveň záujem o prenájom nebytových priestorov ponúknutých vo VOS č. 4, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť ako víťaza oboch súťaží toho súťažiaceho,  ktorého celková výška ponúknutého ročného nájomného v oboch súťažiach, bude v súhrne vyššia ako súčet najvyšších ponúknutých cien v súťaži č. 3/2020 a súťaži č. 4/2020 samostatne. 

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu  výdavkov  vyhlasovateľovi vo výške 3,00 EUR, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

8. Obsah súťažného návrhu

8.1 Presné označenia súťažiaceho

8.2 Podpis zodpovednej osoby,  dátum

8.3 Doklad o oprávnení podnikať, t.j. pri právnických osobách výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť. Uvedené doklady môžu byť v neoverenej fotokópii. 

8.4 Originál alebo fotokópia potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov za účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

8.5 Návrh výšky nájomného za predmet nájmu celkovo za celú plochu v EURÁCH za rok.

8.6 Informáciu, či má záujem len o časť objektu ponúknutú vo VOS č. 3, alebo má záujem aj o časť objektu ponúknutú vo VOS č. 4 a prípadne, či podmieňuje svoj záujem prenájom oboch častí objektu súčasne. 

9. Podmienky účasti v súťaži

9.1 Súťažiaci prijíma záväzok sprevádzkovať predmetné priestory najneskôr do 1 roka od podpísania zmluvy. 

9.2 Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

9.3 Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom

mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré stanoví  nové sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností. 

9.4 Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

11.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy mestskej  časti Bratislava–Devín.

13. Spôsob podávania súťažných návrhov

Súťažiaci sú povinní doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s viditeľným označením „Verejná obchodná súťaž – neotvárať“.

14. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote do 22.07.2020 do 12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni miestneho úradu. Záväzné súťažné návrhy nemôžu súťažiaci po podaní nijako meniť, dopĺňať a upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli doručené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

15. Podpis zmluvy/Odkladacia podmienka

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo podpísať a uzatvoriť zmluvu s novým nájomcom až po vyprataní priestoru a protokolárnom prevzatí priestorov od predchádzajúceho nájomcu.

VOS č. 4/2020

1. Predmetom verejnej obchodnej súťaže je nájom časti objektu v budove so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej  na  pozemku  parc. č. 1029/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1 a 27 pre k. ú. Devín, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín, a to nebytových priestorov vo výmere 104,7 m2 ďalej aj ako „predmet nájmu“. Vyznačenie časti objektu viď príloha č. 1.

2. Doba nájmu

Nájom bude uzatvorený do 31.07.2023.    

3. Účel nájmu      

Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť:       

3.1 služby – napr. stolárska dielňa, manikúra, čistiareň atď.

Podmienkou je, že subjekt musí poskytovať služby verejnosti v jasne stanovených otváracích hodinách minimálne 3 dni v týždni po minimálne 5 hodín denne.

4. Obhliadka priestorov

Prístup k priestorom za účelom obhliadky je možné dohodnúť:

Meno: Ing. Martina Škárová

skarova@devin.sk

0903/780783

02/60202511

5. Minimálna výška nájomného 

Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za predmet nájmu za m2 a rok, ktorá nesmie byť nižšia ako výška nájomného stanovená VZN č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy mestskej časti  Bratislava–Devín,  ktorá je v závislosti od účelu nájmu nasledovná: 

Priestory pre služby v prospech občanov obce  

17,00 € / 1 m2 / 1 rok

V uvedených minimálnych cenách za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto si  bude budúci nájomca uhrádzať priamo dodávateľom týchto služieb.

6. Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov

V prípade, že sa súťaže zúčastnia, len súťažiaci, ktorí majú záujem len o  nebytové priestory , ktoré sú predmetom VOS č. 4, víťazná ponuka bude tá ponuka, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú celkovú cenu ročného nájmu za predmet nájmu. 

Celková cena ročného nájmu sa vypočíta ako súčet cien  ročného nájmu za nebytové priestory (vypočítaný ako násobok výmery nebytových priestorov a jednotkovej ceny za prenájom 1 m2 nebytových priestorov) 

V prípade, že sa do súťaže zapoja aj súťažiaci, ktorí majú zároveň záujem o prenájom nebytových priestorov ponúknutých vo VOS č. 3, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť ako víťaza oboch súťaží toho súťažiaceho,  ktorého celková výška ponúknutého ročného nájomného v oboch súťažiach, bude v súhrne vyššia ako súčet najvyšších ponúknutých cien v súťaži č. 3/2020 a súťaži č. 4/2020 samostatne. 

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu  výdavkov  vyhlasovateľovi vo výške 3,00 EUR, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

8. Obsah súťažného návrhu

8.1 Presné označenia súťažiaceho

8.2 Podpis zodpovednej osoby,  dátum

8.3 Doklad o oprávnení podnikať, t.j. pri právnických osobách výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť. Uvedené doklady môžu byť v neoverenej fotokópii. 

8.4 Originál alebo fotokópia potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov za účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

8.5 Návrh výšky nájomného za predmet nájmu celkovo za celú plochu v EURÁCH za rok.

8.6 Informáciu, či má záujem len o časť objektu ponúknutú vo VOS č. 3, alebo má záujem aj o časť objektu ponúknutú vo VOS č. 4 a prípadne, či podmieňuje svoj záujem prenájom oboch častí objektu súčasne. 

9. Podmienky účasti v súťaži

9.1 Súťažiaci prijíma záväzok sprevádzkovať predmetné priestory najneskôr do 1 roka od podpísania zmluvy. 

9.2 Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

9.3 Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré stanoví  nové sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností. 

9.4 Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

11.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy mestskej  časti Bratislava–Devín.

13. Spôsob podávania súťažných návrhov

Súťažiaci sú povinní doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s viditeľným označením „Verejná obchodná súťaž – neotvárať“.

14. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote do 22.07.2020 do 12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni miestneho úradu. Záväzné súťažné návrhy nemôžu súťažiaci po podaní nijako meniť, dopĺňať a upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli

doručené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

15. Podpis zmluvy/Odkladacia podmienka

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo podpísať a uzatvoriť zmluvu s novým nájomcom až po vyprataní priestoru a protokolárnom prevzatí priestorov od predchádzajúceho nájomcu.

       Výsledky súťaží č. 3 a č. 4/2020 budú zverejnené do 05.08.2020 na úradnej tabuli MČ Bratislava-Devín a na internetovej stránke www.devin.sk. Súťažiaci, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený v deň zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o nájme nebytového priestoru bude uzatvorená  najneskôr do 28.08.2020. Ostatní súťažiaci, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti  upovedomení do 12.08.2020. Uchádzači, ktorí uviedli emailový kontakt, budú upovedomení emailom, ostatným uchádzačom bude zaslaná písomná informácia poštou.

b)    ž i a d a  starostku, aby vyhlásila  súťaž č. 3/2020 a č. 4/2020 v termíne  do 5 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 22.07.2020        

c)    m e n u j e 

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

1. člen:  Michal Němec

2. člen: JUDr. Jana Jakubkovič

3. člen: Bc. Igor Prieložný

d)   ž i a d a

starostku mestskej časti Bratislava–Devín

1.  zverejniť vyhlásenie obchodných verejných súťaží na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, 

2.  zverejniť výsledky verejných obchodných súťaží na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

3.  po vyhodnotení obchodných verejných súťaží uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0