Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.3: TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie 833/2020: Uznesenie k návrhu na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy Základnej školy Móra Jókaiho
s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno –
Komárom č. 24/2002,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0