Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.4: TE-748 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno - Javaslat a Komáromi Ján Amosa Komenský Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie 834/2020: Uznesenie k návrhu na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno č. 19/2002,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0