Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.7: TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie 837/2020: Uznesenie k návrhu na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
č.21/2002,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0